Esti képzések 2019/2020-as tanév

Iskolarendszerű esti képzések (korhatár nélkül):
 • 54 344 01 Pénzügyi számviteli ügyintéző
 • 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
 

 
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
 
Képzési forma: Felnőttoktatás 1 éves képzés
Képzés munkarendje: Esti képzés heti három alkalom elméleti oktatás. Gyakorlati képzés munkahelyi körülmények között vagy együttműködési megállapodással.
Legfontosabb tárgyai:
 • Gyógypedagóia tantárgypedagógiák
 • Gyógypedagóiai alapismeretek
 • Gyógypedagógiai egészségtan
 • Pedagógia
A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban.
Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzési forma esti képzés 2 év.

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző általános feladatai:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyo-lításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Iskolai rendszerben képzési idő: 2 tanév,ágazati érettségivel 1 év

A szakképzésbe történő belépés feltételei: Érettségi vizsga

Szakmai követelmények:

 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • Gazdálkodási feladatok ellátása
 • Könyvelés számítógépen
 • Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai
 • Statisztika
 • Projektfinanszírozás
 
admin at acsjszki.hu