MŰSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS

OKJ azonosító: 55 810 01 0010 55 10

Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
Két év alatt felsőfokú szakképesítés
Továbbtanulás esetén egyetemi, főiskolai tanulmányokba történő beszámítás

1. A képzés célja

Olyan számítástechnikai ismeretekkel rendelkező informatikusok képzése, akik a vállalat, intézmény vezetőjének közvetlen munkatársaként:

Mérnöki irányítás alatt végzi az intézmény számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek üzembe helyezését, üzemeltetetését, tesztelését, karbantartását és javítását. Gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszereket alkalmazók ismerjék a minőségbiztosításból és a jogszerű szoftver használatból rájuk eső feladatokat.

2. Jelentkezés

 A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Elérhető kreditek mennyisége:
30-60 kredit a képzési program figyelembevételével beszámítandó

 Elmélet aránya: 50 %

 Gyakorlat aránya: 50 %

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Felvételi vizsga nincs.

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben a felvételről a benyújtott okiratok alapján döntenek. Szempontok: az érettségi minősítése, a középiskola számítástechnika, matematika és fizika érdemjegyei, államilag elismert alap-, közép-és felsőfokú nyelvvizsgák.

Jelentkezés az Apáczai Csere János Szakközépiskola honlapján található és letölthető jelentkezési lapon.

3. A képzés formája

Nappali tagozatos iskolarendszerű képzés.
Képzési idő: 2 év - 4 félév

4. A képzettség felhasználhatósága

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Számítógépet üzembe helyez, programokat telepít, operációs rendszert használ

Vírusellenőrzést, vírusirtást végez

Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és adatbázis-kezelő programokat használ

Hálózati rendszert használ

Számítógépes alkalmazói programokat használ

Műszaki és ügyviteli leírásokat, utasításokat használ

Munkavégzéssel, munkaszervezéssel és irányítással kapcsolatos feladatot végez

Asszisztensi feladatkörben, mérnöki munkában közreműködik

Munkahelyi minőségirányítási előírásokat alkalmazza és betartatja

Munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartatja, alkalmazza

Betartja a balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírásokat

Értelmezi a feladatkörébe tartozó jogi előírásokat

Részt vesz egy adott feladat megoldására alkalmas informatikai rendszer szükséges jellemzőinek, specifikációinak meghatározásában

Használja a leggyakoribb szerver és felhasználói operációs rendszereket

Telepíti és konfigurálja a tipikus szerver és felhasználói operációs rendszereket

Telepíti a hálózati kapcsolatokhoz szükséges komponenseket (meghajtók, protokollok), elvégzi a szükséges konfigurálást

Ellátja az operációs rendszerekhez kapcsolódó alapvető rendszergazdai feladatokat

Kialakítja a szükséges hardver-környezetet, az adott műszaki szakterület szakemberével együttműködve

Meghatározza az informatikai eszközszükségletet, topológiát és kapcsolást

Kiválasztja az adott feladat megoldását támogató alapszoftvereket, a szoftverfejlesztői környezetet és az alkalmazói szoftvereket

Elvégzi a rendszer teszteléséhez, működtetéséhez szükséges egyszerűbb programozási feladatokat

Telepíti és üzembe helyezi a műszaki informatikai rendszert, elvégzi kezdeti tesztelését

Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a folyamatos üzemeltetéshez szükséges karbantartási, javítási tevékenységeket

Feltárja a tipikus hibákat, és meghatározza elhárításuk módját

Rendszert/alkalmazást tervez

Rendszert/alkalmazást fejleszt

Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését

Részt vesz a rendszerek bevezetésében

Telepíti, és üzembe helyezi a számítógépes rendszer szerver és kliens egységeit, valamint a szükséges hálózati eszközöket

Elvégzi a szükséges konfigurálási, hangolási tevékenységeket

Előkészíti, elvégzi és dokumentálja a kezdeti tesztelést a folyamatos üzemeltetéshez szükséges karbantartási, javítási tevékenységeket

Alkalmazói szoftvereket telepít, és felhasználói igény szerint konfigurál

Gondoskodik a frissítések, illetve új verziók telepítéséről

Segítséget nyújt a felhasználóknak az alkalmazások használatához

5. A képzés tantárgyi rendszere (kötelező tantárgyak)

Irodai számítástechnikai alkalmazások
Hálózat használat
Számítógépes alkalmazói programok
Baleset megelőzés, munkavédelem
Általános ismeretek; -Matematikai analízis, -Matematikai analízis gyakorlat
Szabványok és előírások; -Szellemi alkotások joga, Szabványhasználat

Gazdálkodási alapismeretek
Közgazdaságtan
Projekttervezés, projektvezetés ; - Viselkedéskultúra, - Kommunikáció, - EU ismeretek
Projekt dokumentáció
Műszaki-informatikai rendszerek tervezése
Operációs rendszerek
Számítógépes perifériák

Műszaki-informatikai rendszerek telepítése; - CISCO I+II félév
Alkalmazások telepítése, üzemeltetése I.; - Információs rendszerek tervezése, - Információs rendszerek bevezetése
Hardver eszközök telepítése, konfigurálása; - Elektromosságtan

Műszaki-informatikai rendszerek üzemeltetése; - CISCO III+IV
Hardver eszközök dokumentálása, tesztelése; - Elektronika, - Irányítástechnika
Alkalmazások telepítése, üzemeltetése II.

6. A számonkérés módja

A tanulók a négy félév során hallgatott tantárgyak mindegyikéből a tanrend szerint meghatározott időben és módon vizsgát tesznek. Amennyiben a hallgató vizsgakötelezettségeinek legalább elégséges szinten eleget tesz, szakmai vizsgára (záróvizsgára) bocsátható.

Műszaki informatikai mérnökasszisztens szakmai követelménymoduljai

1180-06 Korszerű munkaszervezés

1181-06 Gazdálkodási, projektvezetési modul

1199-06 Műszaki informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése

1200-06 Információs rendszerek fejlesztése

1201-06 Hardver eszközök telepítése, konfigurálása, üzemeltetése

1202-06 Alkalmazások telepítése, üzemeltetése

A szakmai vizsga írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati részből áll.

7. A képzettség tanúsítása

A képzés eredményes befejezését bizonyítvány igazolja.

 

 

admin at acsjszki.hu