Oktatási ágazat


54 140 02 Pedagógiai- családsegítő
 
Iskolai rendszerben képzési idő 2 tanév. Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya 60:40%.
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
 • Érettségi vizsga
 • Egészségügyi alkalmasság
 • A tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 21. életévét
Szakmai követelmény modulok:
 • 11464-12               Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11467-12               Oktatási tevékenység
 • 11468-12               Kapcsolat a családokkal
 • 11469-12               Családpedagógiai gondozás
A pedagógiai- családsegítő asszisztens képzés célja:
A pedagógiai- és családsegítő részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni,
 • gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni,
 • ismerje a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban,
 • szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is,
 • a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük
 • figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben,
 • differenciált bánásmód alkalmazására,
 • a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére,
 • ügyeleti feladatok ellátására.
 
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 4 hét.


 

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
 
Képzési forma: Felnőttoktatás 2 éves képzés
Képzés munkarendje: Esti képzés heti három alkalom elméleti oktatás. Gyakorlati képzés munkahelyi körülmények között vagy együttműködési megállapodással.
Legfontosabb tárgyai:
 • Gyógypedagóia tantárgypedagógiák
 • Gyógypedagóiai alapismeretek
 • Gyógypedagógiai egészségtan
 • Pedagógia
A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban.
Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzési forma esti képzés 2 év.

 
admin at acsjszki.hu